ਕਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਰੋ ਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ ਰ ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਈ ਸੋ ਲੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ ਰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ

ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ ਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *