ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ …

ਲਓ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ Read More