ਜਿਸ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੰਡੇ ਸੀ ਲੱਡੂ, ਉਸੇ ਕਲਯੁਗੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ

ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਪੋਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ …

Read More